Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หลักการและเหตุผล
ปัญหาเป็นเรื่องปกติที่จะมีเกิดขึ้นในหน่วงงาน ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และอาจเกิดขึ้นโดยที่เราสามารถคาดคิดมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ปัญหาบางเรื่องควบคุมไม่ให้เกิดได้ ในขณะที่บางเรื่องควบคุมไม่ได้ เราสามารถแก้ไขปัญหาให้ถูกจุกและให้บรรเทาเบาบางได้หรือลดขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้ ถ้าเรามีหลักการในการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์1
. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่อง “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ”
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงสาเหตุหรือที่มาของปัญหาต่างๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายและขจัดอุปสรรค/ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำกับดูแลบุคคลในสังกัดและงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหา ปราศจากภาวะกดดันที่จะมากระทบต่อความเป็นอยู่หรือการทำงานของสมาชิกในหน่วยงาน
4. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นหัวหน้าในอีกด้านหนึ่งคือ “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ”ให้มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์จากการแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้นได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อในการฝึกอบรม
ก. การปรุงแต่งความคิดพื้นฐานก่อนเข้าสู่เนื้อหา (INTRODUCTON)
1. มุมมองต่างๆ ของบุคคลทั่วไปในการมองปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่อง “วิสัยทัศน์” (VISION) กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
3. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง “ความคิดสร้างสรรค์” (CREATIVE THINKING)
4. ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทำให้บุคคลไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง
5. ลักษณะ 10 ประการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์
6. ปัจจัยพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพที่กว้างไกล (WIDE & RIGHT)
ข. เข้าเนื้อเรื่อง “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING)
7. ความหมายและความสำคัญของ “ปัญหา” (PROBLEM) และ “การตัดสินใจ” (DECISION)
8. ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหา/ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
9. วิธีรับรู้ปัญหาแบบต่างๆ ของบุคคล
10. รูปแบบการตัดสินใจผิดพลาดหรือล้มเหลว
11. สาเหตุต่างๆ ที่ทำให้บุคคลตัดสินใจผิดพลาดหรือล้มเหลว
12. กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ ขั้นตอน

วิธีการฝึกอบรม
1. บรรยาย (LECTURE) โดยรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง (TWO-WAY COMMUNICATION)
2. กรณีตัวอย่าง (CASE) ให้ผู้อบรมได้เห็นและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร
3. กรณีศึกษา (CASE STUDY) ให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา (DIACUSSION)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและหัวหน้างานระดับกลาง,หัวหน้างาน , หัวหน้าหน่วย, ผู้จัดการแผนก,

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 50 คน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
1 วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับ “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” มากขึ้น สามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของฝ่ายบริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน
2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้วุฒิภาวะความเป็นหัวหน้าในส่วนของการแก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ และประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้มุมมองโลกทัศน์ในการบริหารงานและบุคคลกว้างไกลขึ้น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะบังเกิดผลขึ้นในภายหลัง อันเป็นผลพวงสืบเนื่องจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้ก่อเกิดผลดีอย่างเป็นรูปธรรมต่อบุคคล ต่อหน่วยงานและต่อองค์กร

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top