Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

พัฒนาตนเอง

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิต

หลักการและเหตุผล อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการขยายตัวค่อนข้างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อุตสาหกรรมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในการเรียนรู้เพื่อรองรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพื่อให้มีคุณภาพสูง จัดส่งได้ตรงเวลา มีความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากรควรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่ครอบคลุมทั้งระบบการเพิ่มผลิตภาพโดยใช้เครื่องมือด้านคุณภาพในการพัฒนาระบบขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเหมาะสมอันจะนำพาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ กำหนด 2. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้เกิดมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับสู่ระดับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เทคนิคการฝึกอบรม 1. บรรยาย วิดิทัศน์ 2. กิจกรรมกลุ่ม Workshop 3. ติดตามประเมินผลการทำกิจกรรม หัวข้อการฝึกอบรม 1. องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต -เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิธีการกำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ QCDSMEE -เพื่อเรียนรู้การปรับปรุงพัฒนางานตามขบวนการ PDCA 2. ความสูญเสีย 7 ประการ ( 7 Waste ) และ Muda Mura Muri – เพื่อรู้และเข้าใจถึง ความสูญเสีย 7 ประการและ […]

Read more

พัฒนาตนเองและทีมงานสำหรับพนักงานที่ประสบความสำเร็จสูง

1. การพัฒนาตนเองและทีมงานตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram) o ความหมายและความสำคัญ o ประวัติความเป็นมาของนพลักษณ์ o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ o ฝึกปฏิบัติ การค้นหา “ลักษณ์” ของตนเอง o ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ “ลักษณ์” ของผู้อื่น o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน o การเชื่อมโยงและการนำศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนร่วมงาน o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับหัวหน้า o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกน้อง o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกค้า o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับคนอื่นๆ o การจัดทำแผนการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ o การจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ o สรุป/ทดสอบ/ประเมินผล/ติดตามผล วิธีการฝึกอบรม บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ , […]

Read more

การพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานขององค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายขององค์กร พนักงานทุกระดับ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นพนักงานที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มใจ เพื่อสร้างผลงานร่วมกันองค์กร ซึ่งหลักสูตร “การพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร” นั้น เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการทัศนคติในเชิงบวก การบริหารงานที่ดี ให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการภาพรวมของการพัฒนาตนเองฯ 2. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเทคนิคที่จำเป็นหรือทักษะในการจัดการเบื้องต้น 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นต่อการทำงาน 4. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กรฯ ความหมายและความสำคัญ กระบวนการในการพัฒนาตนเอง เทคนิคในการพัฒนาตนเอง รูปแบบในการพัฒนาองค์กร พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์ กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ เกมการบริหาร/เกมทางจิตวิทยา การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ความทั่วไป ความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญเรื่อง “ทัศนคติ” องค์ประกอบของทัศนคติที่เป็นบวกต่อตนเองและองค์กร ภูมิหลังส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อทัศนคติในปัจจุบันอย่างไร การป้องกันทัศนคติด้านลบ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและองค์กร ปัจจัยสนับสนุนทัศนคติในตัวบุคคลให้เป็นด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ แนวทางพัฒนาทัศนคติด้านบวกในตนเองในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ […]

Read more

การพัฒนาพัฒนาตนเองด้วยนพลักษณ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานขององค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายขององค์กร พนักงานทุกระดับ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นพนักงานที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มใจ เพื่อสร้างผลงานร่วมกันองค์กร ซึ่งหลักสูตร “การพัฒนาพัฒนาตนเองด้วยนพลักษณ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร” นั้น เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการทัศนคติในเชิงบวก การบริหารงานที่ดี ให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการภาพรวมของการพัฒนาตนเองฯ 2. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องนพลักษณ์ 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นต่อการทำงาน 4. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กรฯ ความหมายและความสำคัญ กระบวนการในการพัฒนาตนเอง เทคนิคในการพัฒนาตนเองด้วย นพลักษณ์ รูปแบบในการพัฒนาองค์กร พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์ กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ เกมการบริหาร/เกมทางจิตวิทยา วิธีการฝึกอบรม บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ , เกมการบริหาร, VDO. กลุ่มเป้าหมาย […]

Read more

Proactive หลักสูตรการทํางานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์

การทุ่มเทหัวใจให้กับงานอย่างสุดความสามารถ เต็มศักยภาพที่ท่านมีอยู่นั่นมิใช้จุดมุ่งหมายเดียวที่ถูกต้องเสมอนอกจากการมีใจในการทํางานแล้วเราต้องมีหลักคิดที่มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ต้องการประสิทธิผลด้วย นั้นเรียกว่าการทํางานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้มีเจตนาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงต้นต่อของปัญหารวมถึงหลักคิดทางแก้อย่างมืออาชีพ ในความรู้สกต่อต้านและความไม่พึงพอใจในงาน และปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานภายในองค์กร ซึ่งนําไปสู่การแก้ไขปัญหารอบข้างต่อไปตามลําดับ และทําให้เห็นคุณค่าต่อการทํางานของตนเอง รวมถึงสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดียิ่งขึน หัวขัอหลักสูตร 1 จุดประกายทางความคิด – ปรับกรอบความคิด แห่งการทํางานเชิงรุก – ปัญหาทางทัศนคติที่มีต่องาน – บุคลิกภาพการทํางานเชิงรุก – เทคนิคการควบคุมอารมณ์ – เทคนิคการมองปัยหาสูทางออก 2 เทคนิคการบริหารด้วยหลักคิดเชิงรุก – เป้าหมายสำคัญฉไหน – 5 พลังแห่งการทํางานเชิงรุก – 7 มุมมองแห่งการทํางานเชิงรุก – เทคนิการบริหารงานแบบเชิงรุก – จิตวิทยาการบริหารคนสูการทํางานเชิงรุก – การบริหารทีมด้วยหลักคิดเชิงรุก – กิจกรรม เพื่อความเข้าใจ ผลที่คาดจะได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนทํางานแบบเชิงรุก 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะมีทักษะในการมองอุปสรรคปัญหาอย่างสร้างสรรค์จนสามารถนํามาปฎิบัติงานได้จริง 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะทัศนคติในการทํางานอย่างเชิงรุก และมีศิลปะในการประสานงานได้อย่างถูกต้อง วิธีการดําเนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ […]

Tags: , ,

Read more

THE POWER OF POSITIVE THINKING (พลังแห่งความคิดเชิงบวก)

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีสภาวการณ์ที่ไม่แน่นนอน กระบวนการคิดในสถานการณ์ต่างๆย่อมมีผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ ถ้าเราคิดด้านลบ ไม่ใชแค่ปัญหายังไม่ได้แก้ แล้วยังภาวะจิตใจที่ตกตํ่าอีก เราเลยต้องพัฒนาหลักคิดในเชิงบวกเพื่อรองรับอุปสรรคและปัญหาในอนาคตต่อไป ทัศนคติเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทํางาน หรือการใช้ชีวิต เพราะความคิด หรือทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางในการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง การทํางานและองค์กร มองภาพการทํางานในเชิงบวก และพร้อมที่จะฝ่าฟันทํางานให้ประสบความสำเร็จ มีความสมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง พร้อมทั้งมีความสุขกับการทํางาน และการใช้ขีวิตส่วนตัว หัวข้อหลักสูตร • รู้จักกับกรอบความคิด และ ทัศนคติ • ผลกระทบจากการมีทัศนคติเชิงลบ • จุดเริ่มต้นของหลักคิดเชิงบวก • กฎแห่งการคิดเชิงบวก • พลังความคิดเชิงบวก อย่างสร้างสรรค์ • เทคนิคการมองปัญหา และ อุปสรรค • ภาษา เชิงบวกพิช ตเป้ าหมาย • การประสานงานด้วยทัศนคติเชิงสู่งานประสิทธิภาพ • หลักคิดเชิงบวกสู่การทํางานเป็นทีม • กลยุทธ์ในการสร้างความรู้สึกเชิงบวก • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดําเนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่ม […]

Tags: , ,

Read more

Open Brain of Success (เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ)

จากการวิจัย คนที่มีเงิน 100 ล้าน ยังไม่จบ ป.4 เป็นจำนวน 70 เปอร์เซ็นต์ คำถามจากการทำวัจัยนี้ คือ อะไรเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของคนกลุ่มนี้ หลักสูตร Open Brain of Success หรือ เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ จะไขความลับนำไปสูการปรับแนวคิด ให้เห็นประโยชน์ในการคิดมากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความคิดอยางถูกทางและเป็นประโยชน์ในการครองตน และครองงาน หัวข้อหลักสูตร 1 จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ – ทำไมทุกคนรู้ดีแต่ทำไม่ได้ – ติดตั้งระบบการคิดแห่งการพัฒนาตนเอง – รูจักและเข้าใจ ปัญหา กับ โอกาส – การคันหาเปัาหมายของตนเอง – การคันหาพรสวรรค์ของตนเอง – หลักการฟังพัฒนาสมองสู่ความเข้าใจ – จัดระบบและกรอบความคิดใหม่ด้วยสติ 2 เข้าใจในกระบวนการคิด – พลังความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ – ภาษาเชิงบวกพิชิตเป้าหมาย – การประสานงานด้วยทัศนคติเชิงบวก – หลักคิดเชิงบวกสู่การทางานเป็นทีม – กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ […]

Tags: , , ,

Read more

7 Focus Professional (7 เข็มทิศของมืออาชีพ)

ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และปัญหารุมเล้ามากมายที่ถ้าพนักงานในองค์กรทํางานไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้รายละเอียด ไม่ตรงต่อเวลา เข้าหาคนไม่เป็นการอยู่รอดขององค์กรคงเป็นไปได้ยาก เพราะในสถานการณ์ที่ตกตํ่าอย่างนี้เราต้อง การคนที่ทํางานเป็นอย่างมืออาชีพเท่านั้น แต่มีคําถามและปัญหาก็คืมืออาชีพคืออะไร? มืออาชีพมีมุมมองอย่างไร ? หัวหน้างานเป็นมืออาชีพหรือยัง? เราจะหาจากที่ไหน? และปัญหา คําถามอีกมากมายสู่ความเป็นมืออาชีพ หลักสูตร 7 Focus Professional หรือ 7 เข็มทิศของมืออาชีพเป็นสร้างมุมมอง หลักการความเป็นมืออาชีพสู่ความเป็นระดับหัวหน้างาน และ ความสำเร็จในการทํางานร่วมกับผู้อื่นคุณจะกลายเป็นคนที่หาตัวจับยากและองค์กรจะมีคุณภาพที่เกิดจากความเป็นมืออาชีพที่มีทิศทาง หัวข้ออบรม • ปัญหาการทํางานอย่างไม่มืออาชีพ • ปรับเข็มทิศสู่มุมมองมืออาชีพ • หลักคิดและการฝึกควบคุมอารมณ์ • 7 Focus Professional 1. Focus of Goal 2. Focus of Details 3. Focus of Self 4. Focus of Moderate 5. Focus of Time […]

Tags: , , ,

Read more

Top