Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

eq

THE POWER OF POSITIVE THINKING (พลังแห่งความคิดเชิงบวก)

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีสภาวการณ์ที่ไม่แน่นนอน กระบวนการคิดในสถานการณ์ต่างๆย่อมมีผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ ถ้าเราคิดด้านลบ ไม่ใชแค่ปัญหายังไม่ได้แก้ แล้วยังภาวะจิตใจที่ตกตํ่าอีก เราเลยต้องพัฒนาหลักคิดในเชิงบวกเพื่อรองรับอุปสรรคและปัญหาในอนาคตต่อไป ทัศนคติเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทํางาน หรือการใช้ชีวิต เพราะความคิด หรือทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางในการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง การทํางานและองค์กร มองภาพการทํางานในเชิงบวก และพร้อมที่จะฝ่าฟันทํางานให้ประสบความสำเร็จ มีความสมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง พร้อมทั้งมีความสุขกับการทํางาน และการใช้ขีวิตส่วนตัว หัวข้อหลักสูตร • รู้จักกับกรอบความคิด และ ทัศนคติ • ผลกระทบจากการมีทัศนคติเชิงลบ • จุดเริ่มต้นของหลักคิดเชิงบวก • กฎแห่งการคิดเชิงบวก • พลังความคิดเชิงบวก อย่างสร้างสรรค์ • เทคนิคการมองปัญหา และ อุปสรรค • ภาษา เชิงบวกพิช ตเป้ าหมาย • การประสานงานด้วยทัศนคติเชิงสู่งานประสิทธิภาพ • หลักคิดเชิงบวกสู่การทํางานเป็นทีม • กลยุทธ์ในการสร้างความรู้สึกเชิงบวก • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดําเนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่ม […]

Tags: , ,

Read more

Open Brain of Success (เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ)

จากการวิจัย คนที่มีเงิน 100 ล้าน ยังไม่จบ ป.4 เป็นจำนวน 70 เปอร์เซ็นต์ คำถามจากการทำวัจัยนี้ คือ อะไรเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของคนกลุ่มนี้ หลักสูตร Open Brain of Success หรือ เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ จะไขความลับนำไปสูการปรับแนวคิด ให้เห็นประโยชน์ในการคิดมากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความคิดอยางถูกทางและเป็นประโยชน์ในการครองตน และครองงาน หัวข้อหลักสูตร 1 จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ – ทำไมทุกคนรู้ดีแต่ทำไม่ได้ – ติดตั้งระบบการคิดแห่งการพัฒนาตนเอง – รูจักและเข้าใจ ปัญหา กับ โอกาส – การคันหาเปัาหมายของตนเอง – การคันหาพรสวรรค์ของตนเอง – หลักการฟังพัฒนาสมองสู่ความเข้าใจ – จัดระบบและกรอบความคิดใหม่ด้วยสติ 2 เข้าใจในกระบวนการคิด – พลังความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ – ภาษาเชิงบวกพิชิตเป้าหมาย – การประสานงานด้วยทัศนคติเชิงบวก – หลักคิดเชิงบวกสู่การทางานเป็นทีม – กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ […]

Tags: , , ,

Read more

7 Focus Professional (7 เข็มทิศของมืออาชีพ)

ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และปัญหารุมเล้ามากมายที่ถ้าพนักงานในองค์กรทํางานไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้รายละเอียด ไม่ตรงต่อเวลา เข้าหาคนไม่เป็นการอยู่รอดขององค์กรคงเป็นไปได้ยาก เพราะในสถานการณ์ที่ตกตํ่าอย่างนี้เราต้อง การคนที่ทํางานเป็นอย่างมืออาชีพเท่านั้น แต่มีคําถามและปัญหาก็คืมืออาชีพคืออะไร? มืออาชีพมีมุมมองอย่างไร ? หัวหน้างานเป็นมืออาชีพหรือยัง? เราจะหาจากที่ไหน? และปัญหา คําถามอีกมากมายสู่ความเป็นมืออาชีพ หลักสูตร 7 Focus Professional หรือ 7 เข็มทิศของมืออาชีพเป็นสร้างมุมมอง หลักการความเป็นมืออาชีพสู่ความเป็นระดับหัวหน้างาน และ ความสำเร็จในการทํางานร่วมกับผู้อื่นคุณจะกลายเป็นคนที่หาตัวจับยากและองค์กรจะมีคุณภาพที่เกิดจากความเป็นมืออาชีพที่มีทิศทาง หัวข้ออบรม • ปัญหาการทํางานอย่างไม่มืออาชีพ • ปรับเข็มทิศสู่มุมมองมืออาชีพ • หลักคิดและการฝึกควบคุมอารมณ์ • 7 Focus Professional 1. Focus of Goal 2. Focus of Details 3. Focus of Self 4. Focus of Moderate 5. Focus of Time […]

Tags: , , ,

Read more

Top