Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

จิตสำนึกคุณภาพ

การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC. Activity)

หลักการ และเหตุผล QC Story เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบติงานอย่างเป็นระบบ วงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDAC Plan Do Check และ Action หน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจัง จะพบการเปลี่ยนแปลงขในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ 2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัท หัวข้อการบรรยาย 1. แนวคิด และหลักการของการแก้ไขปัญหาแบบ QC Story 2. การดำเนินกิจกรรม QC อย่างเป็นระบบ 3. ปัญหา และอุปสรรค์ ของการดำเนินกิจกรรม QC […]

Tags: , , , , , ,

Read more

การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)

หลักการ และเหตุผล การดำเนินกลุ่มกิจกรรมที่ล้มเหลว ส่งผลทำให้การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพล้าช้า หรือหยุดชะงัก ซึ่งมีสาเหตุด้วยกันหลายประการเช่น การขาดความรู้ หรือไม่เข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกในทีม การขาดความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และอาจรวมไปถึงการขาดการสนับสนุนจากหัวหน้า หรือผู้ที่เกี่ยวช้อง ด้วยเหตุผลนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องจัดผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อเข้าไปให้คำปรึกษากับกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี เพื่อให้คำที่ปรึกษา และสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีที่ถูกต้อง • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้คำปรึกษากับกลุ่มคิวซีซี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี หัวข้อการบรรยาย • ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี • สาเหตุ แห่งความล้มเหลว ในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี • การแก้ไขปัญหาด้วย QC Story ยุคใหม่ (Theme Achievement) • การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี เช่น 5G Why Why and Root Cause Analysis 7QC Tolls และ […]

Tags: , , , , , ,

Read more

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ (Quality Awareness Building Workshop)

หลักการและเหตุผล ปัญหาชิ้นงานชำรุดเสียหาย (Defect) ต้องแก้ไขงาน (Rework) หรือไม่ได้คุณภาพ (Defect) เครื่องจักรชำรุด (Machine Breakdown) การส่งงานไม่ตรงเวลา (Delay) ลูกค้าส่งสินค้าคืน หรือ ร้องเรียน (Customer Return or Complain) การไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงาน ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และความมั่นคงของบริษัท จากการวิเคราะห์พบว่า การขาดจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) ในการปฏิบัติงาน เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน โดยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นของหน่วยงานทีเดียว ขั้นตอนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ เริ่มจากการประเมินจิตสำนึกคุณภาพ เพื่อทราบระดับของจิตสำนึกของคุณภาพของพนักงาน แล้วให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณภาพในมิติต่างๆ ความคาดหวัง 3 ประการ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรนำเครื่องมือ หรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่อง จนพนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีทัศนคติที่ดีในการสร้าง และรักษาคุณภาพ และรักในงานที่ตนปฏิบัติ “การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ จึงเป็นแนวทางใหม่ในการบริหารงาน ซึ่งจะพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน […]

Tags: , , , ,

Read more

Top