Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

QCC

ความรู้พื้นฐานกิจกรรมกลุ่ม QCC

หลักการและเหตุผล ในแต่ละหน่วยงานในองค์กรเน้นคุณภาพในการทำงาน กิจกรรมกลุ่ม QCC. เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ช่วยให้มีการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานกิจกรรมกลุ่ม QCC.” จึงเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ความรู้พื้นฐานด้านกิจกรรมกลุ่ม QCC. โดยจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ การบริหารกลุ่ม QCC. เพื่อการปรับปรุงงานและองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจอุดมการณ์ และวิธีการของกลุ่ม QCC. 2. ให้ตระหนักในความจำเป็นของสถานการณ์ที่จะส่งเสริม QCC. ในองค์กร 3. ให้มีความรู้ในหลักพฤติกรรมศาสตร์,หลักสถิติและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานกลุ่ม QCC. 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคและวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคของ QCC. 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ประวัติความเป็นมาและความหมายของกลุ่ม QCC. 2. อุดมการณ์ หลักการและวิธีการของกลุ่ม QCC. 3. หลักสถิติที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC. 4. วิธีการและขั้นตอนในการรับ QCC. ไปปฎิบัติ 5. นโยบาย กฎเกณฑ์และหลักปฎิบัติในการดำเนินงานกลุ่ม QCC. 6. การจัดโครงสร้างและการบริหารกลุ่ม […]

Read more

การบริหารกิจกรรมกลุ่ม QCC

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภาวะแข่งขันด้านสินค้า บริการ มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำ ให้องค์กรต่างๆต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เทคนิคทางการบริหารการจัดการ ในเรื่องการบริหารกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Circle) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยการบริหาร การปรับปรุงองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC คือ QCC Facilitator ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารกิจกรรม QCC ให้คงอยู่และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น QCC Facilitator จำเป็นต้องทราบแนวทางหลักการต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารกิจกรรม QCC รวมทั้งต้องทราบเทคนิคเครื่องมือ QC อื่น ที่จำเป็นเพื่อที่จะสามารถบริหาร QCC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลูกค้า ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดขององค์กร หัวข้อการอบรม : • บทบาทและหน้าที่ของ QCC Facilitator • ประเด็นสำคัญในแต่ละขั้นตอนของ การทำกิจกรรม QCC (Quality Control circle) • ความเข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือ 7 QC Tools 1.Check Sheet […]

Read more

QCC Workshop

หลักการและเหตุผล Qcc เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะความรู้การทำงานของพนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่อง การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทีมงาน โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญและต้องจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพด้วยตัวของพนักงานเองและต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำของพนักงาน และให้พนักงานได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นต้น ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับตลาดได้อย่างยั่งยืนและ มั่นคง ดังนั้นทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการทำ Qcc อย่างต่อเนื่องและต้องให้เวลาค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนั่นเอง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจหลักการ/ขั้นตอน/เป้าหมาย/เครื่องมือ/ความสำคัญของ Qcc 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดทักษะบางส่วนการทำภาคปฏิบัติ 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำ Qcc ของหน่วยงานได้ หัวข้อวิชาการอบรม 1. แนวคิดและความสำคัญของ QCC  ความหมายของ QCC  เป้าหมาย ของ QCC  หลักการพื้นฐานของ QCC  องค์ประกอบของ QCC 2. ขั้นตอนของ QC Story 3. เทคนิค/เครื่องมือที่ช่วยในการทำงานเป็นทีม 4. หัวข้อการนำเสนอ QCC […]

Read more

การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC. Activity)

หลักการ และเหตุผล QC Story เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบติงานอย่างเป็นระบบ วงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDAC Plan Do Check และ Action หน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจัง จะพบการเปลี่ยนแปลงขในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ 2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัท หัวข้อการบรรยาย 1. แนวคิด และหลักการของการแก้ไขปัญหาแบบ QC Story 2. การดำเนินกิจกรรม QC อย่างเป็นระบบ 3. ปัญหา และอุปสรรค์ ของการดำเนินกิจกรรม QC […]

Tags: , , , , , ,

Read more

การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)

หลักการ และเหตุผล การดำเนินกลุ่มกิจกรรมที่ล้มเหลว ส่งผลทำให้การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพล้าช้า หรือหยุดชะงัก ซึ่งมีสาเหตุด้วยกันหลายประการเช่น การขาดความรู้ หรือไม่เข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกในทีม การขาดความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และอาจรวมไปถึงการขาดการสนับสนุนจากหัวหน้า หรือผู้ที่เกี่ยวช้อง ด้วยเหตุผลนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องจัดผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อเข้าไปให้คำปรึกษากับกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี เพื่อให้คำที่ปรึกษา และสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีที่ถูกต้อง • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้คำปรึกษากับกลุ่มคิวซีซี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี หัวข้อการบรรยาย • ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี • สาเหตุ แห่งความล้มเหลว ในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี • การแก้ไขปัญหาด้วย QC Story ยุคใหม่ (Theme Achievement) • การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี เช่น 5G Why Why and Root Cause Analysis 7QC Tolls และ […]

Tags: , , , , , ,

Read more

Top