Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

หัวหน้างาน

การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน (Development 10 Competencies for Effective Supervisor)

หลักการ และเหตุผล หัวหน้างาน (Supervisor) ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อหน่วยงาน เพราะเป็นประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานต้องประเมินความสามารถหลักของตนเอง เพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็ง และปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสู่ยอดหัวหน้างานในอนาคตต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ ความสามารถหลัก ของหัวหน้างาน ให้ทราบจุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง 2. เพื่อพัฒนา 10 ความสามารถหลักสำหรับหัวหน้างาน 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท 5. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับตนเอง และหน่วยงาน หัวข้อการบรรยาย 1. การประเมิน 10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน (Competency Check List) 2. ปัญหาที่พบในการพัฒนา 10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน ดังนี้ 1.การทำงานในสายอาชีพ (Technical Knowledge) 2 .การวางแผน (Planning) […]

Tags: , , , ,

Read more

ภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู

หลักการ และเหตุผล หัวหน้างานใครๆ ก็เป็นได้ แต่การที่จะเป็นหัวหน้งานที่ลูกน้องต้องการ และบริษัทเชิดชูนั้น ต้องอาศัย ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน เพราะการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ได้นั้นต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ซึ่งต้องใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน จะต้องมี ความรู้ ละ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารงาน และบริหารคน เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ และชีวิตการทำงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับหัวหน้างาน 2. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ลูกน้องรัก และต้องการ 3. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการคน และงาน 5. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และหน่วนงานให้ประสบความสำเร็จ หัวข้อการบรรยาย 1. ประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อเรียนรู้ตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง 2. การวิเคราะห์ และพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเป็นพนักงานที่ทุกคนรัก 3. การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อร่วมงาน […]

Tags: , , , ,

Read more

Top