Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การบริหารความขัดแย้ง

หลักการและเหตุผล

ในอดีตตั้งแต่มนุษย์เริ่มอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก็เริ่มมีความขัดแย้งกันขึ้นในสังคม มีผู้กล่าวว่าความขัดแย้งเริ่มมีขึ้นเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ระดับความซับซ้อนของความขัดแย้งมีตั้งแต่น้อยจนถึงซับซ้อนมาก ความขัดแย้งในสัตว์ก็มีแต่เป็นลักษณะที่ไม่ซับซ้อน(simple or instinct conflict) เช่น การแย่งอาหาร การแย่งตัวเมียเป็นต้น แต่ในมนุษย์ซึ่งมีความคิด มีอารมณ์ มีการวางแผนซับซ้อน ความขัดแย้งในสังคมยิ่งทวีความซับซ้อนยุ่งมากขึ้นเท่านั้น
ความขัดแย้งในสังคมมีตั้งแต่หน่วยเล็กคือครอบครัว หน่วยงาน ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาความขัดแย้งให้เบาบางลงจนถึงหมดไปได้ ความขัดแย้งในสังคมหรือองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีในสังคมและองค์กรที่บริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ความขัดแย้งในด้านความคิดก่อให้เกิดความเจริญกับองค์กรและประเทศชาติอย่างมาก ความขัดแย้งเมื่อถึงจุดสรุปก็จะนำไปสู่ความสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้อย่างเหลือเชื่อ

ดังนั้น หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้ง” (Conflict Management) จะช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานแต่ละวัน พนักงานที่อยู่ร่วมกันในองค์กร ถ้ามนุษย์ทุกคนที่ล้วนแล้วแต่มีชีวิตและความรู้สึก ต่างส่งกระแสที่ดีต่อกันในการทำงาน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมลดความสดชื่นรื่นรมย์อย่างน่าใจหายก็คือการขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน ฉะนั้นมาเริ่มต้นปรับปรุงตัวกันใหม่ เพื่อให้สร้างองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงานโดยเริ่มจากตัวเอง สำรวจความผิดพลาดของตน เพิ่มความเข้าใจผู้อื่นให้มาก เน้นการสื่อสาร เน้นการทำงานที่มุ่งวัตถุประสงค์ร่วม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ส่วนตัว เน้นแก้ที่ตัวปัญหา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสัมพันธภาพในงาน
3. รวมถึงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
หัวข้อการอบรม
1. ภาพรวมของการบริหารความขัดแย้ง
2. ความหมายและความสำคัญของความขัดแย้ง
3. จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
4. การทำความเข้าใจกับธรรมชาติของมนุษย์
5. กลยุทธ์สร้างรากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
6. สาเหตุและประเภทของความขัดแย้ง
7. กระบวนการของการบริหารความขัดแย้ง
8. เทคนิคการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
9. สรุปแนวปฏิบัติและการนำไปประยุกต์ใช้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานที่มีศักยภาพ หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา

จำนวนผู้เข้าอบรม
ประมาณ 20 คน / รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 1 วัน

สถานที่ฝึกอบรม
ตามที่หน่วยงานกำหนด

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , ฝึกปฏิบัติ, กิจกรรมกลุ่ม,VCD

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top