Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน (Development 10 Competencies for Effective Supervisor)

หลักการ และเหตุผล

หัวหน้างาน (Supervisor) ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อหน่วยงาน เพราะเป็นประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานต้องประเมินความสามารถหลักของตนเอง เพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็ง และปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสู่ยอดหัวหน้างานในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ ความสามารถหลัก ของหัวหน้างาน ให้ทราบจุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง
2. เพื่อพัฒนา 10 ความสามารถหลักสำหรับหัวหน้างาน
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท
5. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับตนเอง และหน่วยงาน

หัวข้อการบรรยาย

1. การประเมิน 10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน (Competency Check List)
2. ปัญหาที่พบในการพัฒนา 10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน ดังนี้
1.การทำงานในสายอาชีพ (Technical Knowledge)
2 .การวางแผน (Planning)
3.ภาวะผู้นำ (Leadership)
4.การสอนแนะ (Coaching)
5.การมอบหมาย และติดตามงาน (Job Assignment)
6.การสื่อสาร (Communication)
7.การจูงใจ (Motivation)
8.การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
9.การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
10.การทำงานเป็นทีม (Teamwork )

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1. ทราบถึงจุดอ่อน จุดบกพร่องของตนเอง และสามารถนำไปพัฒนาให้ดีขึ้น
2. ทราบถึงจุดแข็ง หรือจุดเด่นของตนเอง และสามารถทำให้โดดเด่นขึ้นได้
3. การวางแผนการพัฒนาตนเองในความสามารถหลัก 10 ด้าน
4. สามารถนำแนวคิด เครื่องมือเพื่อไปปรับปรุง และพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ
5. สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานและความต้องการของบริษัท

ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Tags: , , , ,

Top