Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)

หลักการ และเหตุผล

การดำเนินกลุ่มกิจกรรมที่ล้มเหลว ส่งผลทำให้การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพล้าช้า หรือหยุดชะงัก ซึ่งมีสาเหตุด้วยกันหลายประการเช่น การขาดความรู้ หรือไม่เข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกในทีม การขาดความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และอาจรวมไปถึงการขาดการสนับสนุนจากหัวหน้า หรือผู้ที่เกี่ยวช้อง

ด้วยเหตุผลนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องจัดผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อเข้าไปให้คำปรึกษากับกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี เพื่อให้คำที่ปรึกษา และสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีที่ถูกต้อง
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้คำปรึกษากับกลุ่มคิวซีซี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี

หัวข้อการบรรยาย

• ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี
• สาเหตุ แห่งความล้มเหลว ในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี
• การแก้ไขปัญหาด้วย QC Story ยุคใหม่ (Theme Achievement)
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี เช่น 5G Why Why and Root Cause Analysis 7QC Tolls และ New 7 QC Tools
• การป้องกันปัญหาในการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี
• ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี ที่มีประสิทธิภาพ
• เทคนิควิธีในการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
• การประยุกต์ใช้เครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมคิวซีซี เช่น การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) การป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

• สามารถดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี ที่ประสบผลสำเร็จ
• สามารถการแก้ไขปัญหาแบบคิวซีซี อย่างเป็นระบบ
• สามารถให้คำปรึกษา กลุ่มคิวซีซีให้บรรลุผลสำเร็จ
• สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมกับการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีในแต่ละกลุ่ม
• สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนา การปฏิบัติงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการทดลองการปฏิบัติจริง

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
3. ผู้เรียนสามารถนำแผนการปฏิบัติงานนั้นกลับไปใช้หลังจากจบการบรรยายได้ทันที

ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Tags: , , , , , ,

Top