Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู

หลักการ และเหตุผล

หัวหน้างานใครๆ ก็เป็นได้ แต่การที่จะเป็นหัวหน้งานที่ลูกน้องต้องการ และบริษัทเชิดชูนั้น ต้องอาศัย ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน เพราะการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ได้นั้นต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ซึ่งต้องใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน จะต้องมี ความรู้ ละ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารงาน และบริหารคน เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ และชีวิตการทำงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับหัวหน้างาน
2. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ลูกน้องรัก และต้องการ
3. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
4. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการคน และงาน
5. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และหน่วนงานให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อการบรรยาย

1. ประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อเรียนรู้ตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง
2. การวิเคราะห์ และพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเป็นพนักงานที่ทุกคนรัก
3. การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อร่วมงาน
4. การับรู้ความคาดหวังจากลูกน้อง และหน่วยงาน และนำไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
5. การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน
6. การลดความขัดแย้งในองค์การ และการสร้างทีม
7. การสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบติงานให้น่าทำงาน
8. การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน และลูกน้องรัก
9. การเติมพลังในการทำงาน
10. การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1. ทราบถึงความสามารถของตนเอง ทั้งจุดอ่อน และจุดแข็ง
2. ทราบถึงการสร้างภาวะผู้นำ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
3. ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลดความขัดแข้งในองค์การ รวมไปถึง กาสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
4. การเติมไฟในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
5. แนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้ลูกน้องรัก และบริษัทเชิดชู

ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ดำเนินงานโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารงานในอุตสาหกรรมมากกว่า 12 ปี
2. ผู้เรียนได้รับการประเมินทำให้ทราบถึงจุดอ่อน และจุดแข็ง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาตนเองต่อไป ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Tags: , , , ,

Top