Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล
ความสุขในการทำงาน คือการมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี หากพนักงานในหน่วยงานมีการประสานงานที่ดี มีความเข้าใจกัน มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน รวมทั้งมีเหตุมีผล รู้จักควบคุมอารมณ์ และมีความเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโต้แย้งกับหัวหน้างาน การผิดใจกับเพื่อนร่วมงานก็จะลดน้อยลงทำให้การทำงานมีความราบรื่น
ดังนั้น การอบรมหลักสูตร “EQเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”จะทำให้พนักงานของท่านสามารถควบคุมและปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับทราบจุดอ่อน จุดแข็งในตนเองเกี่ยวกับ EQ และสามารถพัฒนา 2 จุดนี้ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้พัฒนา EQ จนสามารถเข้ากับบุคคลในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องได้เป็นอย่างดี
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับบุคคลระดับต่างๆ มีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงาน

หัวข้อในการฝึกอบรม
1. ความรู้ ความเข้าใจและความหมายเรื่อง “EQ”
2. องค์ประกอบหลักที่สำคัญของ “EQ”
3. ลักษณะต่างๆ ของอารมณ์บุคคลที่แสดงออก
4. สิ่งชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวเกี่ยวกับ “EQ” ในตัวบุคคล
5. การพัฒนา “EQ” กับอิทธิสู่ความสำเร็จในการทำงาน

วิธีการฝึกอบรม
– บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ,กรณีศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับในองค์กร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 20-30 คน/รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 1 วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจเรื่อง “EQ” มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน
2. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์และสามารถปรับตัว อารมณ์ ความรู้สึกได้เข้ากับบุคคลระดับต่างๆ และสถานะการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3. ผู้เข้าอบรมมีความสุขในการทำงาน และประสบความสำเร็จในการทำงาน

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top