Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

เทคนิคการวิเคราะห์คน สำหรับ ผู้จัดการ

1. การพัฒนาตนเองด้วยศาสตร์แห่งการวิเคราะห์คนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก
o หลักการและแนวคิดในการวิเคราะห์คน
o ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ
o ผู้จัดการกับการวิเคราะห์คนด้วยศาสตร์ต่างๆ
o วิเคราะห์คนตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram)
o วิเคราะห์คนตามหลักการถอดรหัสผู้นำ (Code Leadership)
o วิเคราะห์คนตามหลักการบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA)
o วิเคราะห์คนตามหลักการพฤติกรรมมนุษย์ (ABDC)
o วิเคราะห์คนตามหลักการโหงวเฮ้ง (Physical Feature)
o วิเคราะห์คนตามหลักการโหราศาสตร์ไทย (Astrology)
o การประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ในการบริหารคนและองค์กร
2. การวิเคราะห์คนตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram)
o ความหมายและความสำคัญ
o ประวัติความเป็นมาของนพลักษณ์
o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ
o ฝึกปฏิบัติ การค้นหา “ลักษณ์” ของตนเอง
o ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ “ลักษณ์” ของผู้อื่น
o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว
o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
3. การวิเคราะห์คนตามหลักการถอดรหัสผู้นำ (Code Leadership)
o แนวคิดและมิติในการถอดรหัสผู้นำ
o ประโยชน์ที่ได้รับจากการถอดรหัสผู้นำ
o ทดสอบการถอดรหัสผู้นำ 16 ประเภท
o เฉลยการถอดรหัสผู้นำทั้ง 16 ประเภท
o ข้อแนะนำสำหรับรหัสผู้นำ 16 ประเภท
4. การวิเคราะห์คนตามหลักการบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA)
o ความหมายและประวัติความเป็นมา
o ประโยชน์ที่ได้รับจากการทราบบุคลิกภาพ
o ทดสอบบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA)
o เฉลย บุคลิกภาพการสื่อสาร (TA) 5 ประเภท
o ข้อแนะนำ สำหรับบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA) 5 ประเภท
5. การวิเคราะห์คนตามหลักการพฤติกรรมมนุษย์ (ABDC)
o ความหมายและประวัติความเป็นมา
o ประโยชน์ที่ได้รับจากการทราบพฤติกรรมคนทั้ง 4 ประเภท
o ทดสอบพฤติกรรมคนทั้ง 4 ประเภท
o เฉลย พฤติกรรมคนทั้ง 4 ประเภท
o ข้อแนะนำสำหรับพฤติกรรมคนทั้ง 4 ประเภท
6. การวิเคราะห์คนตามหลักการโหงวเฮ้ง (Physical Feature)
o ความหมายและความสำคัญของโหงวเฮ้ง
o ประวัติความเป็นมาของโหงวเฮ้งในประเทศไทย
o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากตำราโหงวเฮ้ง
o การดูโหงวเฮ้ง/ลักษณะบุคคล 8 ประการ
o เทคนิคการจดจำ ลักษณะบุคคล 8 ประการ

7. การวิเคราะห์คนตามหลักการโหราศาสตร์ไทย (Astrology)
o ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์ไทย
o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการศึกษาโหราศาสตร์
o เทคนิคการดูพื้นดวงแบบง่ายๆ ที่นำไปใช้งานได้จริง
o ฝึกปฏิบัติ การอ่านพื้นดวงตามตำราโหราศาสตร์ไทย
8. การเชื่อมโยงและการนำศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
o การวิเคราะห์ตนเองด้วยศาสตร์ต่างๆ
o ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คนอื่นด้วยศาสตร์ต่างๆ
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนร่วมงาน
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับหัวหน้า
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกน้อง
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกค้า
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับคนอื่นๆ
o การจัดทำแผนการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
o การจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
o แนะนำอาจารย์ที่สอนศาสตร์ต่างๆในขั้นกลางและขั้นสูง
o สรุป/ทดสอบ/ประเมินผล/ติดตามผล

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ , เกมการบริหาร, VDO.

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่มีศักยภาพ, หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
20 คน/รุ่น

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top