Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

พัฒนาตนเอง

THE POWER OF POSITIVE THINKING (พลังแห่งความคิดเชิงบวก)

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีสภาวการณ์ที่ไม่แน่นนอน กระบวนการคิดในสถานการณ์ต่างๆย่อมมีผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ ถ้าเราคิดด้านลบ ไม่ใชแค่ปัญหายังไม่ได้แก้ แล้วยังภาวะจิตใจที่ตกตํ่าอีก เราเลยต้องพัฒนาหลักคิดในเชิงบวกเพื่อรองรับอุปสรรคและปัญหาในอนาคตต่อไป ทัศนคติเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทํางาน หรือการใช้ชีวิต เพราะความคิด หรือทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางในการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง การทํางานและองค์กร มองภาพการทํางานในเชิงบวก และพร้อมที่จะฝ่าฟันทํางานให้ประสบความสำเร็จ มีความสมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง พร้อมทั้งมีความสุขกับการทํางาน และการใช้ขีวิตส่วนตัว หัวข้อหลักสูตร • รู้จักกับกรอบความคิด และ ทัศนคติ • ผลกระทบจากการมีทัศนคติเชิงลบ • จุดเริ่มต้นของหลักคิดเชิงบวก • กฎแห่งการคิดเชิงบวก • พลังความคิดเชิงบวก อย่างสร้างสรรค์ • เทคนิคการมองปัญหา และ อุปสรรค • ภาษา เชิงบวกพิช ตเป้ าหมาย • การประสานงานด้วยทัศนคติเชิงสู่งานประสิทธิภาพ • หลักคิดเชิงบวกสู่การทํางานเป็นทีม • กลยุทธ์ในการสร้างความรู้สึกเชิงบวก • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดําเนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่ม […]

Tags: , ,

Read more

Open Brain of Success (เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ)

จากการวิจัย คนที่มีเงิน 100 ล้าน ยังไม่จบ ป.4 เป็นจำนวน 70 เปอร์เซ็นต์ คำถามจากการทำวัจัยนี้ คือ อะไรเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของคนกลุ่มนี้ หลักสูตร Open Brain of Success หรือ เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ จะไขความลับนำไปสูการปรับแนวคิด ให้เห็นประโยชน์ในการคิดมากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความคิดอยางถูกทางและเป็นประโยชน์ในการครองตน และครองงาน หัวข้อหลักสูตร 1 จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ – ทำไมทุกคนรู้ดีแต่ทำไม่ได้ – ติดตั้งระบบการคิดแห่งการพัฒนาตนเอง – รูจักและเข้าใจ ปัญหา กับ โอกาส – การคันหาเปัาหมายของตนเอง – การคันหาพรสวรรค์ของตนเอง – หลักการฟังพัฒนาสมองสู่ความเข้าใจ – จัดระบบและกรอบความคิดใหม่ด้วยสติ 2 เข้าใจในกระบวนการคิด – พลังความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ – ภาษาเชิงบวกพิชิตเป้าหมาย – การประสานงานด้วยทัศนคติเชิงบวก – หลักคิดเชิงบวกสู่การทางานเป็นทีม – กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ […]

Tags: , , ,

Read more

7 Focus Professional (7 เข็มทิศของมืออาชีพ)

ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และปัญหารุมเล้ามากมายที่ถ้าพนักงานในองค์กรทํางานไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้รายละเอียด ไม่ตรงต่อเวลา เข้าหาคนไม่เป็นการอยู่รอดขององค์กรคงเป็นไปได้ยาก เพราะในสถานการณ์ที่ตกตํ่าอย่างนี้เราต้อง การคนที่ทํางานเป็นอย่างมืออาชีพเท่านั้น แต่มีคําถามและปัญหาก็คืมืออาชีพคืออะไร? มืออาชีพมีมุมมองอย่างไร ? หัวหน้างานเป็นมืออาชีพหรือยัง? เราจะหาจากที่ไหน? และปัญหา คําถามอีกมากมายสู่ความเป็นมืออาชีพ หลักสูตร 7 Focus Professional หรือ 7 เข็มทิศของมืออาชีพเป็นสร้างมุมมอง หลักการความเป็นมืออาชีพสู่ความเป็นระดับหัวหน้างาน และ ความสำเร็จในการทํางานร่วมกับผู้อื่นคุณจะกลายเป็นคนที่หาตัวจับยากและองค์กรจะมีคุณภาพที่เกิดจากความเป็นมืออาชีพที่มีทิศทาง หัวข้ออบรม • ปัญหาการทํางานอย่างไม่มืออาชีพ • ปรับเข็มทิศสู่มุมมองมืออาชีพ • หลักคิดและการฝึกควบคุมอารมณ์ • 7 Focus Professional 1. Focus of Goal 2. Focus of Details 3. Focus of Self 4. Focus of Moderate 5. Focus of Time […]

Tags: , , ,

Read more

การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน (Development 10 Competencies for Effective Supervisor)

หลักการ และเหตุผล หัวหน้างาน (Supervisor) ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อหน่วยงาน เพราะเป็นประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานต้องประเมินความสามารถหลักของตนเอง เพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็ง และปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสู่ยอดหัวหน้างานในอนาคตต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ ความสามารถหลัก ของหัวหน้างาน ให้ทราบจุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง 2. เพื่อพัฒนา 10 ความสามารถหลักสำหรับหัวหน้างาน 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท 5. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับตนเอง และหน่วยงาน หัวข้อการบรรยาย 1. การประเมิน 10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน (Competency Check List) 2. ปัญหาที่พบในการพัฒนา 10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน ดังนี้ 1.การทำงานในสายอาชีพ (Technical Knowledge) 2 .การวางแผน (Planning) […]

Tags: , , , ,

Read more

ภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู

หลักการ และเหตุผล หัวหน้างานใครๆ ก็เป็นได้ แต่การที่จะเป็นหัวหน้งานที่ลูกน้องต้องการ และบริษัทเชิดชูนั้น ต้องอาศัย ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน เพราะการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ได้นั้นต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ซึ่งต้องใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน จะต้องมี ความรู้ ละ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารงาน และบริหารคน เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ และชีวิตการทำงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับหัวหน้างาน 2. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ลูกน้องรัก และต้องการ 3. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการคน และงาน 5. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และหน่วนงานให้ประสบความสำเร็จ หัวข้อการบรรยาย 1. ประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อเรียนรู้ตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง 2. การวิเคราะห์ และพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเป็นพนักงานที่ทุกคนรัก 3. การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อร่วมงาน […]

Tags: , , , ,

Read more

การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage Your Time Manage Your Success)

หลักการ และเหตุผล ท่านเคยถามตัวเองแบบนี้บ้างหรือไม่? “ฉันอยากจะมีเวลาซักวันละ 30 ชั่วโมง” “ฉันอยากมีความสุขกับชีวิตมากกว่านี้” “ฉันมักจะถูกไฟลนก้นอยู่เสมอ” “ฉันหาสมดุย์ของชีวิตการทำงาน และครอบครัวไม่ได้” “ฉันเครียดเหลือเกินแล้วใช่ไหมเนี้ย?” “แล้วฉันจะบริหารชีวิตอย่างไรดีจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ?” เวลา คือสิ่งที่สำคัญ เพราะแล้วหมดไป มีเงินเท่าไรก็ไม่สามารถหาซื้อได้ ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ทำไม? บางคนถึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น และการงานก็เจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับใครอีกหลายคน ที่ต้องทำงานกลับบ้านดึก หอบงานกลับไปทำต่อที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ ก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการปฏิบัติงาน และชีวิตครอบครัว 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น โดยที่เหนื่อยน้อยลง 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สูงขึ้น 5. เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง และครอบครัว หัวข้อการบรรยาย 1. แนวความคิด ความสำคัญ ของการบริหารเวลา 2. วิเคราะห์ภาพรวมการใช้เวลา การประเมินการใช้เวลา 3. การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการบรรลุเป้าหมาย 4. การค้นหาหัวใจของการทำงาน […]

Tags: , , ,

Read more

Top